ای امام ای مهدی (عج) ادرکنی...

انتظار،

فرصت دیدار آیینه است،

در حضورشمع .

 پرچمک های گل سرخ ،

در فصلی به فصلی شدن هاست.

بال های سوخته ی شاپرک ها گواهند.

 

انتظار،

فرصت تمدید فرات است،

در عطش نینوا.

طومار کوفیان ،

بر رأس حسین (ع)حک شدن است.

 

آه نینوا !

ای سرزمین موعود،

ای سرزمین شاپرک ها،

اینک پلاک های گمنام قد کشیده اند.

استخوان های کاشته در خاکت،

در سینه ی سوختگان مادرانم،

و درباران های نهالکان شهیدانم،

روئیده اند.

 

روزی که تو آیی..

ای تک سوار آسمانی.

و ای آخرین اختر تابناک خدایی،

زمین آبستن می زاید.

 

ای سرزمین راستی ،

کاش من نیز در دشت های اقیانوست،

بوسه بر خاک پایش می ساییدم.

وبا ابر دیدگان منتظرم،

وضو می ساختم.

تا در شمیم پگاهش،

 رو به آستانه ی نور،

در بهت ناباوری هایم ،

نماز باور می خواندم.

 

ای ابری بهاران،

و ای منتظران،ببارید.

شاید که این حسرت به دیدار رسد.

 

و  ای بادهای سهراب ،

بوزید.

تا که گلبانگ اذانتان،

این کویر تشنه را ،

به تماشای دوست رهسپار سازد.

 

/ 22 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق کوهستان

سلام عزیز طاعات و عباداتتون قبول و ماه ضیافت که بزودی یکدهه اش هم گذشت بر شما مبارک[گل] ای ماه بتاب شب رسیده جانم به خدا به لب رسیده کی از سر لطف خواهی آمد ؟ احوال جهان به تب رسیده .........

Sahar

ای مدنی برقع و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گر مهی از مهر تو مویی بیار ور گلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سکه تو زن تا امرا کم زنند خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش نظامی گنجوی [گل][گل]

امیرعلی

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִ

Sahar

درود نازنین احساس دستور داد و قلم چون کودکی حرف گوش کن نگاشت باتصویری از احساس بروزم منتظر استشمام عطر حضور ارغوانی ات خواهم بود لحظه هایت آرام [گل] بدرود [خداحافظ]

جواد

سلام دوست عزیز بعد از مدتها وبم رو آپ کردم خوشحال می شم بیای .

عبداله

سلام دوست عزیز زیباست وبسیار ستودنی خوشا به سعادتان به منم سربزن منتظرتم

ملیکا

سلام... عیدت مبارک.. آپم.....................

ملیکا

سلام... عیدت مبارک.. آپم.....................

ملیکا

سلام... عیدت مبارک.. آپم.....................